ZERO
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE*
ONE*

2017

48" x 48"

oil on canvas 

TWO
TWO

2017

48" x 24"

oil on canvas 

ZERO
ONE*
TWO
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE*

2017

48" x 48"

oil on canvas 

TWO

2017

48" x 24"

oil on canvas 

show thumbnails