ZERO
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE*
ONE*

2017

48" x 48"

oil on canvas 

TWO
TWO

2017

48" x 24"

oil on canvas 

Two and Three Quarters
Two and Three Quarters

2018

9" x 12"

acrylic on canvas paper

Two and Seven Eighths
Two and Seven Eighths

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

THREE
THREE

2018

36" Diameter 

oil on canvas 

Three and a Quarter
Three and a Quarter

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

Jacoby's Backyard
Jacoby's Backyard

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

Three and a Half
Three and a Half

2018

10" x 30" 

acrylic on canvas 

Rosette (FOUR)
Rosette (FOUR)

2018

36” decagram

oil on canvas

Four and a Half
Four and a Half

2018

9” x 12”

acrylic on canvas paper

FIVE
FIVE

2018

acrylic on canvas

ZERO
ONE*
TWO
Two and Three Quarters
Two and Seven Eighths
THREE
Three and a Quarter
Jacoby's Backyard
Three and a Half
Rosette (FOUR)
Four and a Half
FIVE
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE*

2017

48" x 48"

oil on canvas 

TWO

2017

48" x 24"

oil on canvas 

Two and Three Quarters

2018

9" x 12"

acrylic on canvas paper

Two and Seven Eighths

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

THREE

2018

36" Diameter 

oil on canvas 

Three and a Quarter

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

Jacoby's Backyard

2018

9" x 12" 

acrylic on canvas paper 

Three and a Half

2018

10" x 30" 

acrylic on canvas 

Rosette (FOUR)

2018

36” decagram

oil on canvas

Four and a Half

2018

9” x 12”

acrylic on canvas paper

FIVE

2018

acrylic on canvas

show thumbnails